Tüzük

İZMİR ÇEVRE, DOĞAL HAYATI ve HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Derneğin Adı ve Merkezi
 
Madde 1- Derneğin Adı: “İZMİR ÇEVRE, DOĞAL HAYATI ve HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ” dir.
Derneğin merkezi İZMİR’dir.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, çevre, doğal hayat ve Hayvanların korunmalarını sağlayıp, bu konuda bir kültür yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu kültürle Doğal afetlerin, savaşların; nükleer, kimyasal, ağır metal içeren tesislerin ve sınırsız tüketimin yarattığı yıkımlara engel olmak amacı ile kurulmuştur.
 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı
 
1.Çevre, doğal hayatı korumak ve hayvanları korumak ile ilgili kanunların ve yönetmeliğinin uygulanmasında görev ve sorumluluk almak, bu kanunların daha da geliştirilmesi için kamuoyu yaratmak, halka anlatılması ve bu konuda halkın bilgilendirilmesine yardımcı olmak.
2.Her vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşama anayasal hakkından hareketle, çevre bilincinin halkta yaygınlaştırılması ve oluşturulması için sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak veya bu çalışmalara öncülük etmek.
3.İzmir’in çevre ve turizm sorunlarını düzenli ve bilimsel düzeyde sürekli olarak çevrede yaşayan insanların gündeminde bulundurmak ve bu konularda duyarlı ve tutarlı kamuoyu yaratmak.
4.Çevremizde çalışmaları sürdürülen ve ileride yapılacak olan altyapı projelerini Dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sürekli izlemek ve bilimsel eleştiriler sunmak, olumsuzluklara karşı çıkmak.
5.Çevremizdeki tarihi ve turistik yerlerin kendine has özelliklerinin korunması, bunların tanıtımının yapılması, estetik değerlerinin bozulmaması ve mimari özelliklerinin korunması için gerekli bilimsel çalışmalar yapmak
6.Yörenin kaybolmaya yüz tutan folklorik değerleri, gelenek ve göreneklerini tespit ve teşvik edecek çalışmalar yapmak.
7.İzmir’de yok olma tehdidi altında bulunan hayvan ve bitki türlerinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla botanik bahçesi kurma yönünde çalışmalar yapmak.
8.Kültür ve sanat ortamının oluşmasını sağlamak için sanat etkinlikleri yapmak, şenlikler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetler içerisinde görev almak.
9.Çevre temizliğinde kullanılacak araçları sağlamak, kara ve deniz taşıtları edinmek, bunların işletmesini yürütmek, çevre temizliği için gerekli materyali sağlamak, temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu konuda duyarlı kamuoyu oluşturmak. Yeşil alanları, mevcut ormanları, doğal bitki örtüsünü korumak, olası yangın tehlikeleri için gönüllü İzmir Dostu ekipler oluşturmak, yangın söndürmekte kullanılacak gerekli malzeme ve araçları temin etmeye çalışmak.Doğa ve insan kaynaklı felaketlerin yarattığı yıkımlarda görev almak üzere Arama- Kurtarma, İlkyardım gibi konularda ekipler kurulması ve bilimsel çalışmalar yapılması ve bu konuda faaliyet yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.
10.Dernek amacı ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz yayın yapmak; Dernek ve etkinliklerini tanıtmak ve Dernek amaçlarına yönelik bilgi vermek üzere panel, konferans, seminer, çalıştay, ve benzeri toplantılar düzenlemek; broşür, kitapçık, kitap, belgesel, ve benzeri yayınlar ile web
sayfası gibi her türlü elektronik yayın hazırlamak ve dağıtmak.
11.Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ve üyeleri arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla, piyango, yemekli toplantılar,
konser, balo, tiyatro, spor, kermes, gezi ve eğlenceli etkinlikler, yarışmalar
her türlü sergi vb. düzenlemek, süreli ya da devamlı olarak kurslar, atölye
çalışmaları gerçekleştirmek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden
yararlanmasını sağlamak.
12.Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri
için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak. Dernek faaliyetleri için
ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal inşa etmek, satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve taşınmazlar üzerinde her türlü hakta
bulunmak.
13.Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu
gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler,
ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak.
14.Ulusal yada uluslar arası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık
yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa
hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak.
15.Dernek amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı yetki
veya uzmanlığı olan gerçek kişiler ile ulusal veya uluslararası resmi, özel
veya özerk kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa ya da tek başına
proje, toplantı, konferans, panel, seminer, festival, şenlik ve benzeri
etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak, eğitim çalışmaları
yapmak.
16.İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçinden ve yurtdışından yardım
ve bağış almak veya vermek; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul
etmek.
17.Geçici hayvan barınaklarına alınan hayvanların ihtiyaçları varsa tedavilerinin
yapılmasını sağlamak ve cinsiyetine bakılmaksızın uzman veterinerler
tarafından kısırlaştırılmalarını sağlamak, aç ve susuz kalmamaları için
gereken önlemleri almak, beslenmelerini temin etmek ve uygun yaşam
koşullarını sağlamak.
18.Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar
yapmak. Çevre, doğal hayat ve hayvanları kapsayan birçok alt başlıklarda
atölye faaliyetleri yürütmek, bu konudaki uzman ve gönüllülerden danışma
kurulları oluşturmak.
19.Medya desteği almak, gazete, dergi, radyo, televizyon ve elektronik
ortamda faaliyet yürüten her türlü görsel ve işitsel medya kuruluşlarının
desteğini alıp, faaliyetlerimiz doğrultusunda yayın yapmalarını özendirmek.
20.Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye
olmak ve uluslar arası proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya
yardımlaşmak.
21.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek
ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu ve kuruluşları ile görev alanlarına giren
konularda ortak projeler yürütmek.
22.Hayvanlara kötü tutum ve davranışta bulunanlara karşı yasaların amir
hükümleri ile yaptırımların uygulanması için çalışmalarda bulunmak.
23.Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
24.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda
diğer derneklerle, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir
amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak.
25.Geçici barınaklar kurarak sahipsiz hayvanların bakımlarını sağlayarak
rehabilite edilip kısırlaştırılıp ortamına bırakılmasını sağlamak ve muhtaç
canlıları korumak.
26.İhtiyaç görülen yerlerde hayvanlar için bakım ve beslenme istasyonları
oluşturmak.
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
 
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına
sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim
kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara
bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye,
bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar
yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul
ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok
otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını
sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile
üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.
 
Dernek Organları
 
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve
Toplantı Usulü
 
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş
delegelerden oluşur.
 
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
 
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş
gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı
ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi
gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri
bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci
toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Usulü
 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim
kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin
karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu
başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve
diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu
belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim
kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak
oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy
pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile
toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen
oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu
kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile
dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı
yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim
kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek
kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı
sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu
kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak
yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının
tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar
verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş
olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü
yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir
üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır
ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi
yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini
sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve
gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı
almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak,
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas
ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir
rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 15 TL, aylık olarak ta 15 TL aidat
alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler
tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze
gönderilir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,
temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
 
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin
Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip
eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda
belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına
dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço
esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa
uygun olarak tutulur.
 
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere
yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe
giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat
miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle
saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan
düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık
ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri
tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço
esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
esaslarına göre yapılır.
 
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il
dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına
sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,
bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik
ettirilmesi zorunludur.
 
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
 
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde
banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi
yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım
Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te
örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri
 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,
deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı
belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da
örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,
dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti
dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu
başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil
etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl
süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider
işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de
sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan
sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki
idare amirliğine verilir.
 
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren
(Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri
yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel
kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski
şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış
örneği,
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde
(Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak
suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım
Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde
bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim
kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri
belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin
bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle
ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile
yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği
(Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol
tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği
EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı
dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği
EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak
suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel
kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki
idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da
denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim
yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için
ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta
yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube
açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik
kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve
gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden
doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç
örgütüdür.
 
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve
beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca
seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
 
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel
kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek
zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil
edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede
kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya
toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek
delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna
katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler
katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel
kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez
yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 
Temsilcilik Açma
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek
amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim
kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin
mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda
temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya
katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda
fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme
halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde
dernek adında “TASFİYE HALİNDE İZMİR ÇEVRE, DOĞAL HAYATI ve
HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler,
alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri
sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya
çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm
para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,
devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve
fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye
işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler
hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir
yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu
yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu
üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.
Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
KURUCU ÜYELER
MADDE-26: DERNEK KURUCU ÜYELERİ
(EKTEDİR.)
Hüküm Eksikliği
MADDE- 27: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.